Taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa hankkeesta uusiutuvaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa

Vantaan varhaiskasvatus on päättänyt vakinaistaa 7.4. päätöksellään taidekasvattaja- toimintamallin. Matka tähän päätökseen alkoi kaksi vuotta sitten. Varhaiskasvatuksessa etsittiin uusia pedagogisia ajattelumalleja ja ratkaisuja yhä monimuotoisempiin lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen johtajana olin saanut aiemmin tilaisuuden puhua seminaarissa, jossa tarkasteltiin taidekasvatuksen mahdollisuuksia sivistystoimen palveluissa. Sali oli täynnä taidealan opiskelijoita, jotka kyselivät työllistymismahdollisuuksistaan opintojen jälkeen. Lahjakkaita ihmisiä, joiden resurssit odottelivat ”tilauksia” ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Taloudellisten resurssien heikkenevässä maailmassa joutuu nopeasti tilanteeseen, jossa olemassa olevia ratkaisuja on ajateltava uudelleen.

Tärkeä kysymys on, voisiko tämän asian ratkaista toisin? Varhaiskasvatuksen rakenteellinen kasvun ja oppimisen ryhmäkohtainen avustaja- tukitoimi korvattiin hankkeen alussa taidepedagogilla kymmenessä eri päiväkodissa. Taidekasvattajan tehtäviä haki reilut 260 hakijaa! Hakijoilla oli kasvatustieteellisiä sekä taidealan opintoja. Saimme todella tehdä valintaa.

Taidepedagogien antamaa taidekasvatuksellista tukea erilaisin menetelmin ns. tehostetun tuen lapsille tutkittiin yliopistotasoisella tutkimuksella koko hankkeen ajan. Tärkein peruste päätökselle vakinaistaa toiminta oli tutkimukseen perustuva näyttö taidepedagogi-toiminnan myönteisistä vaikutuksista lasten kehitykseen ja oppimiseen. Kaksi vuotta taidepedagogin ohjauksessa olleiden lasten kehityksessä havaitut muutokset olivat suurimmalla osalla myönteisiä.

Taidekasvattajien toiminnalla arvioitiin olevan myös myönteisiä vaikutuksia koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin. Toimintakulttuurin arvioitiin kehittyneen myönteisemmäksi ja sallivammaksi päiväkodeissa, joissa taidepedagogit työskentelivät. Hassuttelua, hulluttelua ja hetkessä elämistä raportoitiin enemmän. Taidepedagogit toivat uusia pedagogisia menetelmiä päiväkodeissa jo käytössä olevien menetelmien rinnalle. Haasteena hankkeen alussa oli uuden taidepedagogitoiminnan integroituminen muuhun varhaiskasvatustoimintaan.

Tärkeintä lasten kannalta on kuitenkin se, että uusiutuvilla menetelmillä vahvistamme lapsen edellytyksiä olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja olla oma itsenä. Taide, taiteellinen ilmaisu ja kokeminen vaikuttavat meihin aikuisiin usein myönteisellä tavalla. Vaikutukset lapsiin ovat arviomme mukaan samansuuntaisia.

Vantaan varhaiskasvatuksessa olemme innostuneita uusiutuvasta pedagogiikasta. Meidän tulee uudistaa pedagogiikkaamme, koska maailma ympärillämme muuttuu.

Tänä vuonna kasvatamme taidepedagogien määrän viiteentoista. Myös kieli- ja kulttuurisensitiivisessä varhaiskasvatuksessa taidekasvatus voi avata uusia väyliä yhteen ihmisen tärkeimpään tavoitteeseen: olla yhteydessä muihin ihmisiin. Ratkaisut, jotka edistävät ihmisten vuorovaikutusta kielestä ja ilmaisutavasta riippumatta, ovat merkityksellisiä juuri nyt.

Tämä matka kannatti tehdä!

Sole Askola-Vehviläinen, varhaiskasvatuksen johtaja
LTO, KM